Skap fred i Irak

Når du har gjort alle oppgavene om Irak- og Midøstenkonflikten på denne nettsiden får du et oppdrag for FN. Jobb i gruppe eller individuelt og lag en rapport over hvordan dere ønsker å gå frem i dette arbeidet. Legg rapporten frem for de andre elevene som kan komme med kritiske kommentarer og spørsmål. Forbered dere godt slik at ideen deres blir godkjent. Les først oppdraget, jobb deretter med spørsmålene under. Disse spørsmålene gir deg en pekepinn på hva du må ha med i rapporten.

 

Oppdrag

Du/dere jobber som fredsmekler(e) for FN. I Irak skjer det fortsatt krigshandlinger daglig etter at USA gikk inn i landet i 2003 og styrtet Saddam Hussain. Irak-konflikten har pågått noen år, og konflikten synes fastlåst. Situasjonen har også tilspisset seg etter at nabolandet Iran truer med å skaffe seg atomvåpen. FN har bestemt seg for å satse på fred i Irak.

Du/dere får jobben med å forsåke å få i stand fred i Irak, Først må du innhente informasjon om konflikten generelt, og Irakkonflikten spesielt, slik du (dere) kan komme fram til hvilke av FNs fredsfremmede virkemidler som vil være mest virkningsfulle.

Du/dere må bruke Internett for å skaffe deg/dere kunnskap om konflikten. Et godt utgangspunkt for å starte jakten på informasjon, er FNs hjemmeside og Norsk utenrikspolitisk institutts (NUPI) hjemmeside. Husk å være kildekritisk, du/dere bør alltid sjekke informasjonen du/dere finner på nettet opp mot andre kilder. Vær også nøye med å notere hvor du har hentet informasjonen fra.

Oppgave

Hvilket virkemiddel vil du/dere bruke?

Hvordan vil du/dere utføre oppdraget med å skape fred i Irak? Vurder følgende virkemidler ved å stille de samme spørsmålene om hvert av dem:

Hva går virkemiddelet ut på?

Hva er bra med virkemiddelet?

Hva er dårlig med virkemiddelet?

Hvordan skaper denne tilnærmingen fred i Irak?

Kom frem til hvilket virkemiddel du/dere vil ta i bruk. Begrunn hvorfor du vil bruke dette virkemiddelet og ikke de andre. Det kan være aktuelt å bruke to tilnærminger.

A) Økonomiske sanksjoner

Hva er økonomiske sanksjoner?

Hva er bra med virkemiddelet?

Hva er dårlig med virkemiddelet?

Hvordan skaper denne tilnærmingen fred i Irak?

B) Humanitær intervensjon

Hva er humanitær intervensjon?

Hva er bra med virkemiddelet?

Hva er dårlig med virkemiddelet?

Hvordan skaper denne tilnærmingen fred i Irak?

C) Mekling

Hva er mekling?

Hva er bra med virkemiddelet?

hva er dårlig med virkemiddelet?

Hvordan skaper denne tilnærmingen fred i Irak?

Nettressurser

NUPI -Norsk utenrikspolitisk institutts hjemmeside

http://www.nupi.no/

FNs hjemmeside

http://www.fn.no/